Ouderraad

De ouderraad op school bestaat uit ouders die door het verrichten van ondersteunende werkzaamheden allerlei activiteiten op school mogelijk maken.
De ouderraad werkt mee aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en beheert de financiën verkregen uit de ouderbijdrage. Daarnaast heeft de OR een aantal zelfstandige taken zoals het organiseren van het jaarlijkse sinterklaasfeest, het paasontbijt en de slotviering. Voor de OR worden regelmatig nieuwe leden gezocht. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden.
De OR benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die jaarlijks verantwoording aflegt aan de ouders over de besteding van de bijdragen. Tijdens de Jaarvergadering wordt ook de begroting van de OR voorgelegd aan de ouders ter instemming.