Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). In samenwerking met de directie en schoolcommissie werkt de MR mee aan een prettig en open leer- en werkklimaat op school. De MR is dan ook nauw betrokken bij heel veel onderwerpen op school, zoals bijv. de financiële processen, veiligheids/arbo onderwerpen, het rapport en de schoolgids. Ook praat de MR mee over de Christelijke identiteit van de scholen die verbonden zijn aan de stichting. Als voorbereiding op lumpsum financiering/schoolbudget en invoering integraal personeelsbeleid zijn informatiebijeenkomsten bijgewoond. De hier verkregen informatie wordt gebruikt bij toekomstige discussies over deze onderwerpen. 

In de medezeggenschapsraad van de Morgenster hebben 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting. 
Voor het schooljaar 2016-2017 heeft de MR de volgende leden:
Francis Vernooij, Michiel Beeke, Bas van Amerom, vacature, Gerda Lijnema en Anneke Bouwens.
De zittingsduur van zowel de MR- als van GMR-leden 4 jaar. Na deze termijn is het mogelijk zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Voor de oudergeleding geldt dat bij meerdere kandidaten een verkiezing wordt uitgeschreven. Voor de personeelsleden wordt geparticipeerd per toerbeurt. Het lidmaatschap van de MR of de GMR stopt als van de oudervertegenwoordiger geen kinderen meer op school zitten.

Elke MR heeft een reglement. De MR vergadert een aantal keren per jaar, afhankelijk van de punten die besproken moeten worden. De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen hangen op het prikbord bij de Leeuwentand en zijn voor iedereen te lezen. De MR doet ieder jaar schriftelijk verslag van zijn activiteiten. Het verslag is openbaar en wordt voorafgaand aan de jaarvergadering aan alle ouders verzonden. Het is ook altijd mogelijk een van de MR-leden aan te spreken en vragen te stellen of onderwerpen bespreekbaar te maken. De namen en adressen van de MR leden hangen op het prikbord bij de Leeuwentand.