Jenaplan

Op een jenaplanschool staat het kind centraal. Alles is zo georganiseerd dat het optimale ontwikkelingskansen biedt voor elk kind. Een goed pedagogisch klimaat is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt vanuit een vaste cultuur en structuur. Ouders vormen een belangrijke groep in de jenaplanschool. Er is een samenwerking tussen school en ouders om het kind dat te kunnen bieden wat het nodig heeft. School wordt meer en meer de hoeksteen van de samenleving.

Door het werken met verschillende jaargroepen in één stamgroep bevorderen we de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen. Talloze pedagogische en didactische (leer)aspecten worden op deze wijze in één keer aangeboden. In de stamgroep ervaart het kind een vertrouwde situatie.

Wereldoriëntatie of stamgroepwerk is het hart van het onderwijs. Samen spreken, spelen, werken en vieren. Je werkt alleen of samen aan het leren en oefenen van kennis en vaardigheden. Je oefent met andere kinderen in het "leren leven". Het gaat om verwondering, nieuwsgierigheid, leren hoe te leren en kritisch leren denken.

In projecten behandelen we alles over het thema: geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, Engels. Anders dan op niet- jenaplan scholen werkt de Morgenster niet standaard uit een methode of met losse vakken. Wel worden
methodes gebruikt als ondersteuning.

Meerdere keren keer in het jaar houden alle stamgroepen een groot "wereldoriënterend” project. Dit kan gaan over "Rembrandt”, "The Beagle” of over "Nederland, rivierenland”. In de andere weken werken we in de stamgroep aan een eigen project. Aardrijkskundige, geschiedkundige en natuurkundige aspecten worden geïntegreerd aangeboden; net als in het echt. Hierdoor raken kinderen meer betrokken bij het onderwerp en zullen ze hier ook meer van onthouden. Voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen maken we wel
gebruik van een methode.

"Spel en werk” komen aan de orde in het weekprogramma en de dagtaak waarmee we op de Morgenster werken. De afwisseling van beide elementen houdt de kinderen en de stamgroepleider scherp, in spel ontdekt het kind  spelenderwijs de wereld. In het werk krijgt deze ontdekking structuur. Naast werk, spel en viering is het gesprek een wezenlijk onderdeel op de Morgenster. In gesprek (in de kring of in kleine groepen) leren we van elkaar en wordt de woordenschat groter. We komen veel te weten over actuele onderwerpen.

Op de Morgenster maken we gebruik van de onderdelen die volgens ons heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. We leren van elkaar (coöperatief leren), we ontdekken de wereld (wereldoriëntatie), we sluiten aan op het niveau van het kind (ontwikkelingsgericht), we halen de wereld binnen en zoeken de wereld op (ervarings-gericht), we nemen niet zomaar voetstoots dingen aan (kritisch) en we zoeken altijd naar het doel ( zingevend).


Vieringen nemen in het jenaplanonderwijs een belangrijke plaats in. In de weekopening schenken we aandacht aan de jarigen van die week, in de weeksluiting staat dat wat in de afgelopen week/weken geleerd is centraal. Aan de viertafel (een kindertafel met een door kinderen gemaakte troon) zit de jarige van die dag in de grote zaal naast de teamkamer. Kortom: het kind staat in het middelpunt.


De Morgenster is aangesloten bij de Nederlandse jenaplanvereniging: http://www.njpv.nl/