Onze school

Christelijke identiteit
Op de Morgenster wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit. Aandacht, respect en verantwoordelijkheid zijn belangrijke sleutelwoorden van waaruit wij de identiteit vorm willen geven. Concreet betekent dit dat we de schooldag beginnen in de kring of met een weekopening. Onze visie op het christelijk onderwijs is breed. Op onze school zijn alle kinderen, met of zonder christelijke achtergrond, welkom. We verwachten van alle mensen binnen school dat ze respectvol omgaan met ieders geloofsovertuiging.

Jenaplan identiteit
De Morgenster is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging.
Vieringen nemen in het Jenaplanonderwijs een centrale plaats in. In de weekopening schenken we aandacht aan de jarigen van die week, in de weeksluiting staat dat wat in de afgelopen week/weken geleerd is centraal. Kortom: het kind staat centraal. 
Door het werken met verschillende jaargroepen in één stamgroep  bevorderen we de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen: een jonger kind kan leren van een ouder kind. Het oudere kind leert zich verantwoordelijk voelen voor het jongere kind. Pedagogische en didactische (leer)aspecten worden op deze wijze in één keer aangeboden. In de stamgroep ervaart het kind een vertrouwde situatie; lijkend op dat van in een gezin met broertjes en zusjes.
 "Spel en werk” komen aan de orde in het weekprogramma en de dagtaak waarmee we op de Morgenster werken. De afwisseling van beide elementen houdt de kinderen en de stamgroepleider scherp, in spel ontdekt het kind spelenderwijs de wereld. In het werk krijgt deze ontdekking structuur. We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten werken. Naast werk, spel en viering is het gesprek een wezenlijk onderdeel op de Morgenster. In gesprek (in de kring of in kleine groepen) leren we van elkaar en wordt de woordenschat groter. We komen veel te weten over actuele onderwerpen.

Onderwijskundige identiteit
Op een Jenaplanschool neemt wereldoriëntatie een grote rol in. In projecten behandelen we alles over dat onderwerp: geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, Engels. 
Aardrijkskundige, geschiedkundige en natuurkundige aspecten worden geïntegreerd aangeboden; net als in het echt. Hierdoor raken kinderen meer betrokken bij het onderwerp en zullen ze hier ook meer van onthouden. Voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen maken we wel gebruik van een methode.
Op de Morgenster maken we gebruik van de onderdelen die volgens ons heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. We leren van elkaar (coöperatief leren), we ontdekken de wereld (wereldoriëntatie), we sluiten  aan op het niveau van het kind (ontwikkelingsgericht), we halen de wereld binnen en zoeken de wereld op (ervarings¬gericht), we nemen niet zomaar dingen aan (kritisch) en we zoeken altijd naar het doel (zingevend).